Wiatrometr.pl

Baza wiedzy

Wprowadzanie danych elektrowni wiatrowych do systemu

 

Baza turbin wiatrowych użytkownika

Każdy użytkownik systemu WIATROMETR.PL, który w danej chwili posiada co najmniej jedną aktywna usługę, może wprowadzić do systemu dane dziesięciu różnych turbin wiatrowych i przeprowadzać dla nich prognozy produkcji energii elektrycznej. Aby wejść do panelu zarządzania bazą turbin użytkownika, należy wybrać przycisk "Baza turbin" w menu głównym i wybrać opcję "Moje turbiny".

 

 

Po kliknięciu pojawi się lista elektrowni wiatrowych wprowadzonych przez Ciebie do systemu. W przypadku, gdy nie wprowadziłeś jeszcze do bazy żadnej turbiny, lista będzie pusta. Pod listą znajduje się guzik "Dodaj nową turbinę", który jak wskazuje jego nazwa, służy do wprowadzania do bazy nowych elektrowni wiatrowych.  

 

Po prawej stronie listy turbin, przy każdej z pozycji, znajdują się trzy małe ikony. Ikona przypominająca kształtem oko służy do przeglądania danych wprowadzonej turbiny. Ikona ołówka służy do edycji jej parametrów i opisu. Ikona śmietnika umożliwia usunięcie danych turbiny z bazy.


 

Wprowadzanie wybranej turbiny do bazy użytkownika

Aby wprowadzić do systemu wybraną przez Ciebie turbinę wiatrową, naciśnij guzik "Dodaj nową turbinę", który jest widoczny na rysunku bezpośrednio powyżej. Wyświetli Ci się następujący formularz:

 

  • Nazwa

W tym polu wpisz swoją nazwę turbiny, dla której masz zamiar wprowadzić dane. Nazwa powinna być na tyle charakterystyczna, abyś później podczas wyliczania prognoz produkcji energii elektrycznej, mógł łatwo odróżniać poszczególne elektrownie wiatrowe od siebie. 

 

  • Średnica wirnika

Wartość tą musisz podać w metrach (m). Jest ona używana do wyliczania efektywności pracy turbiny dla różnych prędkości wiatru oraz do wyznaczania wartości limitu Betz'a. Oba parametry są wyliczane przez system dla wszystkich turbin z poziomą osią obrotu wirnika. Szczegółowe informacje na temat tych dwóch parametrów znajdują się poniżej. 

 

  • Oś obrotu wirnika

Musisz wybrać czy wprowadzane dane dotyczą turbiny z poziomą czy pionową osią obrotu wirnika. Parametr ten ma wpływ na wyliczanie efektywności turbiny wiatrowej. Jeśli nie wiesz jaka jest różnica między turbinami z poziomą i pionową osią obrotu wirnika, zapoznaj się z rozdziałem "Rodzaje turbin wiatrowych".

 

  • Moc znamionowa oraz koszt instalacji

Parametry te mają charakter tylko informacyjny i nie są uwzględniane w obliczeniach wykonywanych przez system.

 

  • Definiowanie krzywej mocy turbiny

​Wprowadzanie kolejnych punktów krzywej rozpocznij od deklaracji w jakiej rozdzielczości oraz w jakich jednostkach chcesz wprowadzać dane. W przypadku rozdzielczości, system pozwala na wprowadzanie mocy turbiny co 1 lub co 0,5 m/s. Wybór jednej z opcji, powinieneś uzależnić od dokładności danych, jakie zostały ci dostarczone przez sprzedawcę turbiny. Wprowadzenie krzywej mocy w rozdzielczości 0,5 m/s, daje dokładniejsze wyniki wyliczeń prognozy produkcji energii elektrycznej niż w przypadku rozdzielczości co 1 m/s. Analogicznie jest w przypadku jednostek mocy. Wprowadzenie danych w Watach daje dokładniejsze wyniki niż w przypadku kilowatów, jednak i tu jesteś uzależniony od dokładności danych dostarczonych przez sprzedawcę lub producenta. Zalecamy wprowadzenie krzywej mocy w rozdzielczości co 0,5 m/s, a moc podawać w Watach.

Uwaga!

Poprawne wprowadzenie krzywej mocy turbiny jest niezbędne do wyliczenia przez system dokładnej prognozy produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową. Niestety w chwili obecnej, wymagania dotyczące poprawności krzywych mocy podawanych przez producentów małych turbin wiatrowych istnieją tylko w nielicznych krajach. Zdarzają się praktyki zawyżania przez producentów wartości krzywych mocy. W konsekwencji turbiny takie produkują mniej prądu niż deklarował nam to sprzedawca przed zakupem. W niektórych krajach, gdzie zostały uruchomione systemy wsparcia inwestycji w małe turbiny wiatrowe, istnieje obowiązek certyfikacji turbiny przez wypuszczeniem jej na rynek. Przykładami takich instytutów dokonujących weryfikacji krzywej mocy są: Intertek Testing and Certification Ltd. (UK), Narec Development Services Limited (UK) oraz Small Wind Certification Council (USA). Zdecydowanie zalecamy korzystanie z krzywych mocy, które zostały zmierzone lub zweryfikowane przez niezależny od producenta instytut. Bardzo często wyniki takich badań są publicznie dostępne w sieci Internet. 

 

Po wybraniu rozdzielczości krzywej mocy oraz jednostek, w jakich zostanie wprowadzona, rozpocznij wpisywanie mocy dla wszystkich podanych prędkości wiatru. Zrób to bardzo uważnie. Po zakończeniu upewnij się, że dane wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie. Następnie naciśnij przycisk "Utwórz". Zostanie Ci wtedy wyświetlona karata przeglądania parametrów turbiny opisana w rozdziale poniżej. 


 

Przeglądanie parametrów wprowadzonych turbin

Karta przeglądania parametrów turbin pokazuje się po wciśnięciu guzika "Utwórz" po wprowadzeniu danych turbiny, oraz po kliknięciu ikony przypominająca kształtem oko na liście turbin. Prezentuje ona parametry wybranej turbiny na dwóch wykresach. Pierwszy z nich prezentuje krzywą mocy turbiny i wygląda następująco:

Wykres ten, poza umożliwieniem zapoznania się z kształtem krzywej mocy wybranej turbiny na wykresie, umożliwia też sprawdzenie czy dane zostały prawidłowo wpisane. Aby poznać dokładną wartość mocy przypisaną do danej prędkości wiatru, wystarczy naprowadzić wskaźnik myszy na wybrany punkt. Wyświetli się wtedy następujące okienko:

Górna wartość, wskazana czerwoną strzałką, informuje o prędkości wiatru, do której przypisany jest dany punkt krzywej. Dolna wartość, wskazana strzałką pomarańczową, pokazuje wartość mocy turbiny, którą przypisałeś do tej prędkości wiatru.  

Na wykresie, pomarańczową linią wskazano wartość limitu Betz'a. Wskazuje ona maksymalną wartość mocy, jaką przy danej prędkości wiatru, da się odzyskać od wiatru z użyciem wirnika o wpisanej przez ciebie średnicy. Krzywa mocy może się zbliżyć do linii limitu Betz'a, ale nigdy nie może jej przekroczyć. W przypadku, gdy na prezentowanym powyżej wykresie, krzywa mocy znajdzie się nad linią limitu Betz'a, oznacza to, że krzywa mocy lub średnica wirnika turbiny zostały przez Ciebie wprowadzone niepoprawnie lub posiadasz ich błędne wartości. Więcej na temat limitu Betz'a napiszemy wkrótce w części poświęconej teorii w Bazie Wiedzy.

Poniżej wykresu prezentującego krzywą mocy, znajduje się wykres obrazujący efektywność danej turbiny wiatrowej. Wykres prezentowany jest tylko dla turbin z poziomą osią obrotu. 

Wykres pokazuje jaki procent energii niesionej przez wiatr, turbina odzyskuje przy każdej z prędkości wiatru opisanej przez krzywą mocy. Wykres pozwala wychwycić krzywe mocy, których wartości mogą być zawyżone przez producenta lub sprzedawcę. Jeśli jakaś z wprowadzonych przez Ciebie do systemu turbin wiatrowych ma wyraźnie wyższe od innych parametry efektywności, to zdecydowanie polecamy ich weryfikację. Podobnie postępuj, gdy efektywność turbiny przekracza gdziekolwiek na wykresie poziom 32%. Najlepiej w takim przypadku poprosić producenta o przedstawienie krzywej mocy zweryfikowanej przez niezależną jednostkę certyfikującą, poszukać wyników takich badań na własną rękę w sieci Internet lub poszukać opinii użytkowników, którzy dokonali instalacji takiej turbiny. 

Uwaga!

Gdy wartości krzywej efektywności danej turbiny, wyraźnie odbiegają od prezentowanych na przykładowym wykresie powyżej, w pierwszej kolejności sprawdź prawidłowość wpisanych danych krzywej mocy oraz średnicy turbiny. Na podstawie tych parametrów wyliczana jest efektywność turbiny, dla poszczególnych prędkości wiatru.


 

Skąd mam pozyskać krzywą mocy turbiny, która mnie interesuje?

Podstawowym źródłem krzywej mocy turbiny wiatrowej jest dla Ciebie sprzedawca turbiny. To on powinien dostarczyć ci wszystkie dokumenty. Jeśli nie wybrałeś jeszcze firmy, od której kupisz turbinę, najlepszym źródłem informacji jest producent. Najczęściej producenci turbin publikują dane krzywej mocy na swojej stronie internetowej. Ci z nich, którzy zlecili badania krzywej mocy odpowiedniej instytucji certyfikującej, bardzo często umieszczają na swojej stronie całe raporty z tych badań. Jest to dla Ciebie najcenniejsze źródło informacji, gdyż możesz być pewien, że krzywa nie jest przekłamana. Część takich raportów można także pobrać bezpośrednio ze strony jednostek certyfikujących. Kilka z nich zostało wymienionych powyżej.

Staraj się zawsze uzyskać krzywą mocy w formie tabelarycznej. Określanie poszczególnych poziomów mocy turbiny wiatrowej na podstawie wykresu, zawsze jest obarczone błędem. Jest on szczególnie duży, gdy wykresy są małe i nieczytelne.  Tabelaryczna forma prezentacji krzywej mocy jest standardem w przypadku prezentacji wyników badań wykonywanych przez jednostki certyfikujące. Poniżej przykładowy wycinek takiej tabeli: 


 

Ograniczenia bazy elektrowni wiatrowych użytkownika w systemie WIATROMETR.PL 

Każdy użytkownik systemu WIATROMETR.PL, który posiada w danym momencie jakąkolwiek aktywną usługę, może wprowadzić do swojej bazy danych do dziesięciu turbin wiatrowych. Następnie może przeglądać ich parametry na wykresach oraz wykonywać dla nich prognozy produkcji energii elektrycznej w oparciu o dane modelowe lub o dane z rzeczywistego pomiaru prędkości i kierunku wiatru. W przypadku potrzeby dodania kolejnej tj. jedenastej turbiny do bazy, należy w pierwszej kolejności skasować dane jakiejkolwiek z elektrowni widocznych na liście. Dokonuje się tego poprzez kliknięcie ikonki śmietnika na liście turbin. 


 

Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.