Wiatrometr.pl

Baza wiedzy

Instrukcja korzystania z usługi "Obsługa rocznego pomiaru wiatru"

 

Uwaga!

Aby móc korzystać z tej usługi musisz zakupić najpierw urządzenie rejestrujące prędkość i kierunek wiatru. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziałach: "Usługa Obsługa rocznego pomiaru wiatru" oraz "Urządzenia do rejestracji prędkości i kierunku wiatru". 


 

Definiowanie miejsca wykonywania pomiarów

Definiowanie miejsca przeprowadzania pomiaru wiatru odbywa się w dwóch krokach. W pierwszym z nich podajemy nazwę miejsca oraz oznaczamy jego lokalizację na mapie. W drugim kroku podajemy szczegóły stacji rejestrującej oraz czujników prędkości i kierunku wiatru, których będziemy używać przy pomiarach. 

 

 • Krok 1

Nazwa miejsca powinna być tak przez Ciebie określona, abyś później mógł je łatwo identyfikować w systemie. Jest to szczególnie istotne, gdy zdecydujesz się na pomiar wiatru w więcej niż jednym miejscu. Może to być nazwa miejscowości, ale również określenie typu: "Północno-wschodni róg mojej działki".

Następnie należy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na mapie, nanieść widoczny na rysunku czerwony symbol, w miejscu gdzie będziesz dokonywał pomiaru wiatru. Należy to zrobić możliwie dokładnie korzystając z funkcji powiększenia mapy oraz możliwości wyświetlania zdjęć satelitarnych. Dla ułatwienia możesz skorzystać z umieszczonej nad mapą wyszukiwarki miejscowości. Po wpisaniu jej nazwy oraz naciśnięciu ikony lupy, dana miejscowość zostanie zbliżona na mapie.  

Po zaznaczeniu miejsca, po prawej stronie mapy pojawi się informacja o współrzędnych geograficznych zaznaczonego miejsca oraz zostanie wyświetlony guzik "Dalej", który pozwala przejść do następnego kroku. 

 

Uwaga!

Po zakończeniu całego procesu definiowania miejsca wykonywania pomiarów, nie da się zmienić wyboru miejsca na mapie. Przed naciśnięciem guzika "Dalej" upewnij się, że zaznaczyłeś poprawną lokalizację. Ma to szczególne znaczenie, gdy w przyszłości zdecydujesz się na zakup danych wietrzności wyliczonych na podstawie modelu meteorologicznego.

 

 • Krok 2

W następnym kroku wybierasz z listy nazwę stacji rejestrującej oraz określasz sensory prędkości i kierunku wiatru, które będą przez Ciebie używane. Dla stacji, które współpracują tylko z jednym rodzajem sensorów, system sam dokona ich wyboru. Obowiązkowe też jest podanie w metrach wysokości umieszczenia sensora prędkości wiatru na poziomem gruntu. Po prawidłowym wypełnieniu formularza oraz naciśnięciu guzika "Dalej" wyświetli Ci się Tablica Projektów.      


 

Korzystanie z menu głównego

Menu główne znajduje się się zawsze w górnej części ekranu i zawiera pięć głównych kategorii: 

 • Projekty

Pozycja ta służy przeglądaniu wszystkich projektów użytkownika. Projekty można wyświetlać na tablicy lub na mapie. Menu jest szczególnie przydatne dla osób, które w systemie prowadzą badania wiatru dla kilku lokalizacji. 

 

 • Analiza danych

Ta część systemu pozwala na dokładną analizę danych prędkości i kierunku wiatru z rzeczywistych pomiarów. Pozwala na wyświetlenie na ekranie wykresów prezentujących: prędkość wiatru, kierunek wiatru, rozkład prędkości wiatru oraz różę kierunku wiatru. Umożliwia też wyeksportowanie wszystkich danych zebranych podczas pomiaru do pliku CSV. 

W przypadku lokalizacji, dla których została wykupiona usługa "Prognoza prędkości wiatru", pozycja ta pozwala na ponowne wyświetlenie raportu i komentarza do wyniku.    

 

 • Dobór turbiny

Jest to część systemu służąca wyliczaniu prognoz produkcji energii elektrycznej przez wybrane turbiny wiatrowe. Prognozy mogą być wyliczane na podstawie danych z modelu meteorologicznego  oraz danych z rzeczywistych pomiarów z użyciem wszystkich turbin wiatrowych znajdujących się w bazie użytkownika oraz w bazie WIATROMETR.PL.   

 

 • Baza turbin

Pozycja ta służy do zarządzania bazą turbin wiatrowych użytkownika oraz przeglądaniu bazy elektrowni wiatrowych WIATROMETR.PL. Każdy użytkownik systemu ma możliwość wprowadzenia i przechowywania danych dziesięciu różnych turbin wiatrowych.  

 

 • Obsługa stacji

Pozycja ta dedykowana jest rejestratorom do pomiaru rzeczywistej prędkości i kierunku wiatru. Dzięki niej można sprawdzić ustawienia stacji, przesłać do systemu dane z pomiarów oraz usunąć dane miejsce wraz ze wszystkimi danymi z systemu WIATROMETR.PL.


 

Tablica projektów

Tablica projektów jest stroną, która pojawia się bezpośrednio po zalogowaniu jeśli użytkownik posiada w systemie WIATROMETR.PL co najmniej jedną aktywną usługę, Wyświetla ona podstawowe informacje o wszystkich realizowanych projektach. 

Dla każdego miejsca, dla którego użytkownik prowadzi pomiar prędkości i kierunku wiatru wyświetlane są następujące informacje:

 • Średnia prędkość wiatru

Pokazuje średnią prędkość wiatru z okresu całego pomiaru.

 • Długość pomiaru 

Pokazuje informację o długości pomiaru w dniach. Jest to rozpiętość pomiędzy najpóźniejszą i najwcześniejszą datą, dla których zostały załadowane do systemu dane. Wskaźnik ten nie uwzględnia ewentualnych przerw w rejestracji danych.

 • Istotność danych

Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu załadowane dane z pomiarów pozwalają na prowadzenie prognoz produkcji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe. Prognozy będą miały pełną wartość, gdy wskaźnik osiągnie poziom 100%. 

 • Data rozpoczęcia pomiarów

Jest to najpóźniejszy dzień, za jaki zostały załadowane do systemu dane ze stacji rejestrującej prędkość i kierunek wiatru.  

 • Data ostatniego ładowania danych oraz informacja o ilości załadowanych danych

Jest to dzień, w jakim po raz ostatni załadowano prawidłowo do systemu dane z pomiaru. Pod spodem jest podana dodatkowa informacja, jak długiego okresu te dane dotyczyły.

Wszystkie opisane powyżej informacje zmieniają się po każdym załadowaniu nowych danych. W prawym górnym rogu okna każdego z projektów, znajduje się menu pozwalające na szybkie wybieranie dla danego projektu, wszystkich pozycji znajdujących się w zakładkach menu głównego: "Analiza danych" i "Obsługa stacji". 


 

Dodawanie nowego miejsca pomiarów do tablicy projektów

W przypadku, gdy zdecydujesz się na przeprowadzenie pomiaru rzeczywistej prędkości i kierunku wiatru w dodatkowym miejscu, nie musisz do tego celu zakładać dodatkowego konta w systemie. Wystarczy, że dodasz nową lokalizację do istniejącego konta. Zostanie ona wtedy wyświetlona w oddzielnym oknie na Tablicy projektów. Aby tego dokonać skorzystaj z guzika "Projekty" w menu głównym i wybierz pozycję "Dodaj nowe miejsce".   

 

 

Opcji tej też możesz użyć w przypadku, gdy będziesz chciał zakupić dla dodatkowego miejsca dane wietrzności z modelu meteorologicznego. Należy wtedy po kliknięciu w pozycję "Dodaj nowe miejsce" wybrać odpowiednią usługę. 


 

Ładowanie do systemu danych ze stacji rejestrującej

Opcja ładowania danych jest dostępna z menu głównego z pozycji "Obsługa stacji" oraz z menu projektu wyświetlanego na tablicy projektów. Po jej wyborze pojawia się następujący widok:  

W pierwszej kolejności musisz nacisnąć guzik "Wybierz plik" i dokonać wyboru pliku wcześniej zgranego ze stacji rejestrującej. Po upewnieniu się, że wybrałeś właściwy plik, naciśnij guzik "Rozpocznij ładowanie danych". Rozpocznie to proces importu danych do systemu. Składa się on z trzech kroków tj. ładowania pliku, weryfikacji poprawności danych oraz importu do bazy danych. System na bieżąco informuje o postępie procesu na poniżej przedstawionym oknie:  

 

Po zakończeniu całego procesu zostaniesz poinformowany o ilości danych, jaka została zaimportowana do bazy danych. Informacja ta oznacza, że możesz już przeglądać dodane dane z pomiaru za pomocą narzędzi pod zakładką "Analiza danych".  


 

Wykres prędkości wiatru

Wykres prędkości wiatru dostępny jest w zakładce "Analiza danych". Prezentuje on prędkość wiatru z całego pomiaru. Jest ona wyświetlana w metrach na sekundę (m/s).

Bardzo ważną funkcjonalnością wykresu są suwaki zaznaczone na powyższym rysunku dwoma czerwonymi strzałkami. Można je przesuwać używając wskaźnika myszy. Pozwalają one zawężać okres czasu widoczny na wykresie. Dzięki temu można analizować wybrane okresy czasu bardziej szczegółowo. 

Pod wykresem prezentowana jest wyliczona średnia prędkość wiatru. Górna wartość dotyczy całego okresu pomiaru. Dolna jest wyliczana dla okresu wybranego za pomocą opisanego powyżej suwaka.  


 

Wykres kierunku wiatru

Wykres kierunku wiatru dostępny jest w zakładce "Analiza danych". Prezentuje on kierunek wiatru z całego pomiaru. Wartości wyświetlane są w stopniach. 

 

Uwaga!

Aby pokazywany kierunek wiatru był prawidłowy, musisz ustawić prawidłowo sensor kierunku wiatru. Każdy z oferowanych przez WIATROMETR.PL czujników kierunku wiatru, ma na obudowie bardzo wyraźnie zaznaczone, która strona sensora powinna być skierowana na północ. Prawidłowość montażu, ma decydujący wpływ na prawidłowość wskazań. Jeśli w nie znasz kierunku północnego swojej lokalizacji, możesz go ustalić na podstawie:

 • map geodezyjnych (zalecane),
 • kompasu,
 • programów oferujących możliwość przeglądania zdjęć satelitarnych (najbardziej popularne według nas to Mapy Google i Google Earth). 

 

Aby umożliwić dokładną analizę zmienności kierunku wiatru, wykres został wyposażony w analogiczny suwak do zawężania okresu czasu prezentowanego na wykresie. Szczegółową analizę tego wykresu zalecamy tylko użytkownikom bardziej zaawansowanym. Wykres też może służyć do zbadania czy odczyty kierunku wiatru są prawidłowe. W przypadku kierunku wiatru, zalecamy dokładną analizę róży wiatrów, która została szczegółowo omówiona poniżej. 

W przypadkach, gdy wiatr wieje z prędkością poniżej 1 m/s system przyjmuje, że kierunek wiatru nie został ustalony. Nie jest on wtedy widoczny na powyższym wykresie, przez co tworzą się charakterystyczne przerwy w linii przedstawiającej na wykresie wartość kierunku. Dzięki przyjętej metodologii, cisze oraz prędkości wiatru o prędkości poniżej 1 m/s nie wpływają na kształt róży wiatrów.  


 

Histogram

Histogram, złożony z danych z pomiaru, dostępny jest w zakładce "Analiza danych". Taka forma prezentacji prędkości wiatru jest często również nazywana rozkładem prędkości wiatru.

Wykres obrazuje częstość wiania wiatru z określoną prędkością. Wartość ta jest określona w procentach i jest zobrazowana przez wysokość słupka przypisanego do danej prędkości wiatru.  Dla przykładu, z wykresu pokazanego bezpośrednio powyżej wynika, że wiatr w tym miejscu wiał z prędkością 10 m/s przez około 4,5% czasu. Aby dokładnie odczytać daną wartość, wystarczy naprowadzić na dany słupek wskaźnik myszy. Zostanie ona wtedy wyświetlona na ekranie.

Wykres ten, w systemie WIATROMETR.PL, stanowi podstawę do obliczeń prognozy produkcji energii elektrycznej przez wybrane turbiny wiatrowe w miejscu wykonywania pomiaru. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziałach: "Prognoza produkcji energii elektrycznej" oraz "Podstawy fizyki wiatru".


 

Róża wiatru

Wykres róży wiatru dostępny jest również w zakładce "Analiza danych". Taka forma prezentacji występowania kierunku wiatru w danej lokalizacji często jest również nazywana rozkładem kierunku wiatru. 

 

Wykres obrazuje częstość wiania wiatru w danym kierunku.  Wartość ta jest określona w procentach i jest zobrazowana przez odległość skrajnego punktu pola (dla lepszego zobrazowania, pole to przypomina kawałek tortu), przypisanego do danego kierunku, od środka wykresu. Dla przykładu, z wykresu pokazanego bezpośrednio powyżej wynika, że wiatr w tym miejscu wiał przez około 28% czasu w kierunku Północno-Zachodnim (NW), oraz przez około 20% czasu w kierunku Północno-Wschodnim (NE). 

Dodatkowo pola wykresu (kawałki tortu) zostały wyrysowane różnymi kolorami. Do każdego koloru została przyporządkowana różna prędkość wiatru, według legendy znajdującej się na prawo od wykresu. Pozwala to dodatkowo na poznanie rozkładu prędkości wiatru wiejącego w danym kierunku. Dla przykładu, z wykresu pokazanego bezpośrednio powyżej wynika, że wiatr w tym miejscu wiał przez około 21% czasu w kierunku Wschodnim (E), w tym przez 1,8% była to prędkość do 2 m/s, 16,8% prędkość z przedziału od 2 do 4 m/s i przez 2,4% prędkość z przedziału od 4 do 6 m/s. Aby dokładnie odczytać daną wartość, wystarczy naprowadzić na dane pole wykresu wskaźnik myszy. Zostanie ona wtedy wyświetlona na ekranie.

Powyższa funkcjonalność pozwoli Ci dowiedzieć się w jakich kierunkach wiatr wieje najczęściej i najmocniej. To bardzo ważne z punktu widzenia produkcji prądu przez turbinę wiatrową. Zaplanuj tak inwestycję, aby na tych najbardziej "energetycznych" kierunkach, wiatr dochodził do Twojej turbiny napotykając możliwie jak najmniej przeszkód. Jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnie, dlaczego to takie istotne, proponujemy przeczytanie rozdziału "Podstawy fizyki wiatru".


 

Eksport danych

System pozwala na eksport danych do pliku CSV. Opcję tę adresujemy głównie do użytkowników zaawansowanych, którzy chcieliby dokonać dalszych analiz danych z pomiaru w arkuszach kalkulacyjnych bądź innym specjalistycznym oprogramowaniu. Funkcjonalność eksportu danych dostępna jest z zakładki "Analiza danych" w menu głównym.

 

Po naciśnięciu guzika "Eksportuj" przeglądarka rozpocznie pobieranie pliku z danymi w formacie CSV. Wartości w pliku są oddzielone średnikami. Poszczególne wartości prędkości i kierunku wiatru podawane są dla każdej minuty. Wartości prędkości wiatru podane są w metrach na sekundę (m/s), natomiast wartości kierunku wiatru w stopniach. Plik ten po otwarciu w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym będzie wyglądał następująco: 

 


 

Wykonywanie prognoz produkcji energii elektrycznej na podstawie przeprowadzonych pomiarów

Zagadnienie to szczegółowo opisaliśmy w rozdziale "Prognoza produkcji energii elektrycznej". Przed rozpoczęciem liczenia prognoz produkcji energii elektrycznej, zapoznaj się też z rozdziałem "Wprowadzanie danych elektrowni wiatrowych do systemu". W rozdziale tym szczegółowo wyjaśniamy, jak wprowadzić do systemu dane turbin wiatrowych, którymi jesteś zainteresowany. Dzięki temu będziesz mógł wyliczać prognozy produkcji energii elektrycznej dla elektrowni wiatrowych, których zakup rozważasz. 


 

Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.